Vårt erbjudande

Genom förbättrade verksamhetsprocesser och ledarskapsutveckling hjälper vi dig till bättre leveransförmåga, sänkta kostnader och minskad kapitalbindning. Vi guidar i hållbarhetsfrågor och identifierar, planerar och navigerar i din digitala transformationsresa. Vi ser till att identifiera de riktiga problemen, ger ärliga råd och och tillför energi och driv i utvecklingsarbetet. Vi följer med hela vägen, tills resultaten kommer. Tillsammans bygger vi upp en lärande organisation som klarar förändring utan att behöva tumma på kvaliteten.

Verksamhetsledning och styrning

Företag och organisationer behöver hantera verksamhetsledning och styrning på ett systematiskt sätt. Utmaningen kan vara allt från att det saknas en tydlig ledningsfilosofi till att det behövs stöd i strategiformulering, verksamhetsplanering eller upprättande av tydliga mål.

Icon-produktion@2x

Produktion

Ökade krav på korta leveranstider, digitalisering, automatisering, införande av Leanmetodik och ny produktionsteknik – med bibehållen kvalitet. Aldrig förut har kraven på producerande företag varit större.

Icon-inkop@2x

Inköp

Stora förändringar är att vänta inom inköpsområdet framöver. Den
traditionella rollen som inköpsadministratör kommer i allt högre grad att omvandlas till en mer strategisk funktion. Här behöver din organisation kunna möta ökade krav på högre kvalitet, snabbare leveranser och ökad leveransprecision.

Icon-underhall@2x

Underhåll

Om vi vill säkerställa organisationers långsiktiga utveckling måste arbete kontinuerligt ske för att utveckla produktivitet och kostnadseffektivitet. För många företag är en av framgångsfaktorerna ett effektivt underhåll som säkerställer god tillgänglighet och tillförlitlighet på utrustning och maskiner.

Icon-supply-chain-management@2x

Supply Chain Management

Värdekedjan är grundflödet i alla verksamheter. Från materialplanering till eftermarknad. Samtidigt sker idag stora och omvälvande förändringar inom Supply Chain Management (SCM) som direkt påverkar möjligheten att optimera värdekedjan. Hur påverkar digitalisering din lagerstyrning? På vilket sätt ställer ökade krav på ursprungsmärkning och hållbarhet krav på dina logistiklösningar? Hur kan vi möta efterfrågan på spårbarhet till våra eftermarknadskunder?

Icon-digitalisering@2x

Standardisera, digitalisera & automatisera

Att hitta rätt mix av manuella och automatiserade operationer innebär att i detalj avgöra vilka processteg som skall utföras manuellt, helautomatiskt eller som en kombination däremellan. Rätt automationsgrad är viktigt för att uppnå en effektiv produktion med rätt flexibilitet.

Icon-hallbarhet@2x

Hållbarhet

Företags och organisationers miljöpåverkan och sociala ansvar har diskuterats allt mer intensivt de senaste årtiondena. Långsiktig framgång förutsätter ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Anlita oss!

De flesta av iTids konsulter har sin bakgrund i tillverkande industri, men vi riktar oss i lika hög grad till kommuner, regioner, myndigheter och andra branscher som vill inspireras av industrins beprövade metoder och förnya sina arbetssätt. Det finns många sätt att anlita oss på och vi anpassar gärna ett upplägg efter ditt specifika behov. Generellt sett kan våra uppdrag delas in i fem olika huvudtyper:

Verksamhetsutveckling

Vi använder vår specialistkompetens för att förbättra en hel verksamhet eller en delprocess. Uppdragen kan innefatta processkartläggningar, utformning av nya arbetssätt, förändringsledning, utveckling av nya administrativa verktyg eller omorganisationer. Vi kan antingen själva ha en aktiv roll i genomförandet eller coacha nyckelpersoner hos dig som ansvarar för förändringen.

Kompetensförstärkning

Vi överför en del av vår specialistkompetens till dig och din organisation. Upplägget kan vara ledarskapsprogram, kompetensutvecklingspaket och kundanpassade utbildningar för olika avdelningar eller nyckelpersoner. Vi håller även kurser på universitet, högskolor och hos andra utbildningsaktörer.

Resursförstärkning

Vi går tillfälligt in och aktivt hanterar en specifik funktion hos dig inom ett område där ni saknar rätt kompetens, eller när ni inte hinner med själva. I denna  typ av uppdrag ser vi det som en självklarhet att även bidra till att vidareutveckla och förbättra den aktuella funktionen.

Projektledning

Vi använder vår projektledningserfarenhet för att leda ett definierat projekt. Ni får en erfaren konsult, med erfarenhet från liknande projekt och från er bransch, som kan se till att projektet genomförs så effektivt som möjligt. Vi vill följa med hela vägen, från förstudie till uppföljning.

Ledarcoaching

Vi hjälper en ledare eller annan nyckelperson att utveckla sitt eget ledarskap,  förhållningssätt eller agerande. Ledaren frontar resten av organisationen medan vi fungerar som ett stöd i bakgrunden. 

Oavsett vilken typ av samarbete vi har så arbetar vi alltid tillsammans med kunden för att förbättra processer och flöden. Med andra ord kan du alltid lita på att få tillgång till konsultens expertkompetens oberoende av om uppdraget handlar om coaching, verksamhetsutveckling, kompetensöverföring eller om konsulten går in som projektledare eller resursförstärkning.