Genom samsyn om Varför och Vart läggs grunden till en hållbar utveckling och ständig förbättring

2020-09-09
Nova Industri AB är en helhetsleverantör av industritjänster med verksamhet i Kalix och Boden. Med stöd av iTids coacher genomför de Produktionslyftets Startprogram med digitaliseringsperspektiv.

I takt med den ökande förändringshastigheten i världen ställs allt högre krav på företagens utveckling. Det gäller att ständigt utveckla sitt erbjudande till både kunder och medarbetare, arbeta mer effektivt och samtidigt orka vara långsiktiga i beslut och agerande. Inom Produktionslyftet och Leanfilosofin ligger fokus på att skapa och utveckla lärande organisationer. De som ständigt söker möjligheter att bli lite bättre, genom att involvera och engagera alla medarbetare. Patrik Larsson, VD på Nova Industri, säger att detta är ett angreppssätt som ligger nära hans egen bild av en välmående organisation. Genom värdeorden Kundnöjdhet, Alla ska må bra och Säkerhet vill han bygga en stabil grund hos Nova, som leder till goda resultat.

En lärande organisation ställer krav på ledarskapet. Vilken sorts ledarskap behövs? Det handfasta agerandet med rak och tydlig ordergivning, eller det lärande synsättet som tror på människans förmåga att utvecklas och utveckla? Med det senare ligger fokus på att skapa engagemang och motivation, som bland annat uppstår genom samsyn och kommunikation kring Varför vi finns till och Vart vi ska. Vilka förväntningar finns och hur ska jag tänka för att lyckas uppfylla dem? Tänk vilken styrka när alla medarbetare arbetar mot samma mål!

Ofta underskattas vikten och behovet av en dialog kring dessa frågor. Här behöver ledningen gå först och visa vägen, genom ett aktivt engagemang, närvaro och djupare förståelse. Dock vittnar många företag om att man inte lägger tillräckligt fokus och tid på att sätta sig tillsammans och prata om dessa saker.

Stefan Johansson, kalkylansvarig på Nova Industri, menar att initiativet att faktiskt träffas i ledningen och prata ihop sig var välbehövligt och väldigt nyttigt. -Trots att vi kommunicerar med varandra på olika sätt varje dag är det tydligt att samsynen inte kommer automatiskt om vi inte sätter oss och väljer att prata om det. Tack vare att vi hade en extern part som modererade och ställde kniviga frågor tvingade vi oss själva att inte tappa fokus och fastna i detaljfrågor, som annars är ganska lätt att göra när vi är själva.

I Produktionslyftets Startprogram med digitaliseringsperspektiv samlas ledningen och bygger tillsammans grunden för den fortsatta resan. Programmet består av fyra moment:

  1. Varför är detta viktigt? Introduktion till förändringsarbete och digitalisering, arbete kring hur ert önskade läge och nuläge ser ut utifrån perspektiven kunder, medarbetare, ägare och samhälle.
  2. Var står vi nu? Flödeskartläggning där vi ser på ett utvalt flöde och tillsammans synliggör hur det ser ut i nuläget. Vi identifierar också utmaningar och förbättringspotential, både generellt och kopplat till digitalisering.
  3. Vad behöver vi lära mer om? Utifrån de frågeställningar och behov som uppkommit och synliggjorts gör vi något test av nya arbetssätt i er verksamhet – med digitaliseringsperspektiv som en del i arbetet.
  4. Hur går vi vidare? Som sista moment summerar vi lärdomar och fördjupar kring förändringsarbete och hur ni kan arbeta vidare med er utveckling. Vi kommer in på den övergripande strategiska utvecklingen och konkret vilket som blir ert nästa steg.