Lean ledarskap, en grund till ständig förbättring

2020-06-25
Vår kund Norrmejerier har sedan läge arbetat med ledarskapsfrågor inom organisationen med goda resultat. Allt hårdare krav från konsumenter och ägare gjorde att ett gemensamt krafttag var nödvändigt för att vara en stark och stabil leverantör av mjölkbaserade livsmedel i Norrland.

iTid tillsammans med Norrmejerier började forma en strategi och handlingsplan för hur ett framtida ledarskap skulle se ut med utgångspunkt ifrån Lean. Tillsammans formades ett koncept som byggde på värderingar, principer, metoder och resultat i fyra moduler under nio heldagar.

Lean ledarskap

Norrmejerier var ganska tidigt ute med att inför Lean i sin verksamhet och det gjordes ett omfattande arbete med att forma Leanfilosofin till något eget, vilket utmynnade i deras ”Ofel” som än idag ligger som grund för Norrmejeriers tankesätt. Detta Ofelsarbete blev en lyckad satsning när det framförallt gäller förbättringsarbete och avvikelsehantering men inom ledarskap blev kopplingen lite svagare. Nu när omtaget skulle ske så ville Norrmejerier att ledarna skulle driva arbetet framåt för att skapa en kultur som skulle bli långsiktigt hållbar. Enda sättet att komma dit var att skapa en gemensam strategi för hur ledarskapet ska se ut och till det behövdes en modell enligt bild nedan.

Hur gick det till?

Alla ledare fick en kallelse om att delta i modul 1 i god tid innan samt att det fanns ett tydligt syfte och förväntning på varje ledare och att just ha ett tydligt syfte och förväntning upplevdes som positivt både ur utbildarperspektiv samt ur ett ledarperspektiv. Varje del innehöll en hemläxa som skulle vara gjord mellan träffarna men med support om så önskades.

En av framgångsfaktorerna var att mycket av tiden på dagarna gick till att ledarna fick diskutera i små grupper samt redovisa sina tankar och idéer för övriga deltagare. Under denna utbildningsinsats började det så smått växa fram ett mer tydligt ledarskap och den gemensamma bilden av hur en ledare på Norrmejerier skall vara och agera tog form. En del av detta gjordes genom att olika ledare berättade om konkreta exempel från deras erfarenheter och avdelningar vilket var mycket uppskattat bland ledarna.

För att få igång en positiv spiral med goda exempel så startades det ett arbete med att daglig styrning och förbättringsarbete ute på en av avdelningarna så att alla ledare kunde få en inblick i hur de kunde skapa och forma sin avdelning i samma riktning.

Resultat

Resultatet är nu en bra grund för fortsatt utveckling av ledarskapet genom att ledarna känner ett större ansvar samt att de besitter en större kunskap för att bedriva rätt ledarskap. Det finns givetvis mycket att lära fortfarande men grunden och strukturen är klar för hur verksamheten följs upp samt vilka förväntningar som ställs på varje ledare. Varje ledare som utvecklar sin avdelning har ett tydligt stöd och en tydlig struktur som går att efterleva.