Compliance

2020-01-07
Compliance betyder regelefterlevnad. iTid stöttar styrelsen, ledning eller Compliance officer för att säkerställa att företaget följer lagar och regler. Vi har vana att arbeta med de finansiella företagen där det är särskilt viktigt med en god intern styrning och kontroll, men modellen är tillämpbar även i andra branscher.

Genomförande

Vår arbetsmetod baseras på en nulägesanalys av företagets förmåga att arbeta med risker samt hur compliancefunktionens ansvar har definierats i företaget. I nulägesanalysen ingår även att analysera företagets processer utifrån regelefterlevnad och riskhantering.

Därefter görs en samlad riskbedömning av compliancerisker kopplat till varumärke, regelefterlevnad och finansiella risker. Arbetet resulterar i en complianceplan antingen integrerad med verksamhetsplanen eller införande samt underhåll av interna kontrollmetoder.

Resultat

Slutligen etableras en process kopplad till styrelsens eller ledningens årsplan med en återkommande utvärdering som stöd till affärssidan och råd vid incidenter.