Våra konsulter

iTids konsulter har akademisk profil och dessutom gedigen praktisk erfarenhet från olika branscher. Många har haft ledande positioner i sin tidigare karriär.

Våra kunniga och engagerade konsulter finns nära dig på fem orter: Luleå, Skellefteå, Umeå, Sundsvall och Sandviken. Läs mer om varje person nedan.

Filtrera på

Anders Sörqvist

Anders Sörqvist är en erfaren konsult som ser till att det händer saker i verksamheten. Anders har förståelse för de strategival som finns i ett tillverkande företag och kan även omsätta strategierna till handling. Anders är utbildad civilingenjör och har under många år undervisat samt handlett civilingenjörer vid Luleå Tekniska Universitet. Idag är utbildningarna oftast företagsinterna men Anders gästspelar ofta på LTU och är även lärare inom stiftelsen PLAN utbildning. Anders brinner för området Lean Produktion där han är en eldsjäl inom området i Norra Sverige.

Anna Lundström

Anna Lundström har många års erfarenhet från ledande befattningar inom produktion och logistik och har alltid haft principerna inom lean production som ledstjärna. Att se människor utvecklas är Annas absolut största drivkraft och att involvera alla led i problemlösningen är för henne både naturligt och nödvändigt för goda resultat. Involvering av alla anställda i utvecklingen var också det som ledde till att Permobil vann Svenska Leanpriset 2017 under, bland andra, Annas ledning.
Anna är utbildad civilingenjör inom ergonomisk design och produktion med inriktning Produktion.

Anna Samuelsson

Anna Samuelsson brinner för att utveckla lösningar tillsammans med ledning och medarbetare och att skapa hållbara resultat. Hon har arbetat som verksamhetsutvecklare i gruvbranschen och har erfarenhet av förbättringsarbete, flödeseffektivisering och coaching. Ledord för Anna är engagemang, kvalitet, värdeskapande och helhetssyn. Anna är utbildad Civilekonom vid Umeå universitet.

Annica Wållberg

Annica Wållberg har lång erfarenhet av ledande befattningar inom läkemedelsindustrin och resenäringen. Hon har, tack vare sin breda bakgrund, en blandning av kompetens inom produktionsflöden, ledarskaps- och grupputveckling, hållbarhetsarbete och värdskap. Annica anser att gott ledarskap är grunden till framgång och att det är viktigt att ta tillvara kraften som finns hos människor för att lyckas med utveckling och förändringsarbete. Annica är en utpräglad ”doer”. Att ta itu med frågeställningar, ta fram en handlingsplan och sedan genomföra den är något som driver henne. Handlingskraft är det ett ord som bäst beskriver hennes approach till saker och ting.

Caroline Häggström

Caroline Häggström har mångårig erfarenhet från kemisk processindustri, bland annat som produktionsingenjör och i ledande positioner inom kvalitet, säkerhet och miljö. Caroline gillar tydlighet och struktur och har god förmåga att se helheten. Hon drivs av att förbättra och utveckla människor och arbetssätt genom att vara ute i verksamheten, lyssna och skapa delaktighet.
Caroline är civilingenjör i Kemiteknik med en licentiatexamen i Kemisk teknologi.

Dan Bergman

Dan har över 25 års erfarenhet av ledande befattningar i olika företag och branscher såsom stål, skog och järnväg. Han har även arbetat med forskning och utveckling på högskola och i företag. Genom hela karriären har Dans fokus legat på förändringsarbete för att utveckla och förbättra verksamheter. Som högsta chef har han jobbat med marknadsutveckling, investeringar, förändringsarbete, produktivitet och underhåll. Dan har också erfarenhet av styrelsearbete och som interimschef.
Det Dan drivs av är att se människor växa och verksamheter utvecklas.

Daria Sas

Daria Sas brinner för att skapa hållbara företag. Det gör hon genom att tillsammans med verksamheten ta fram lösningar baserat på vetenskap, forskning, innovation och att ”tänka utanför boxen”. Darias engagemang tillsammans med hennes kommunikations- och problemlösningsförmåga är hennes främsta styrkor. Daria är teknologie doktor inom produkt- och produktionsutveckling med inriktning mot hållbarhet och cirkulär ekonomi.

David Johansson

David Johansson är en lösningsorienterad konsult med lång och bred erfarenhet inom utveckling, integration och drift av IT-system. Han har tidigare erfarenhet av tillverkningsindustrin och av tullhantering och han har även drivit egen konsultfirma där han har arbetat i teknikens framkant och utvecklat proof of concepts för framtida system. David har studerat datavetenskap vid Linköpings Tekniska Högskola samt fristående kurser.

Emil Larsson

Emil Larsson har bred erfarenhet från tillverkande företag med roller inom projektledning, försäljning och affärsutveckling. Strategiarbete, kundbearbetning och verksamhetsutveckling har varit den gemensamma nämnaren i hela hans karriär. Att driva stora globala projekt eller att förhandla komplexa affärer tycker Emil är bland det roligaste som finns, men samtidigt att bygga och bibehålla långsiktiga kundrelationer.
Emil är utbildad Civilingenjör inom Industriell Ekonomi med inriktning Produktion och Kvalitetsutveckling.

Emma Joslin

Emma Joslin har erfarenhet av verksamhetsutveckling, underhåll, ledarskap, projektledning och processutveckling inom både process- och tillverkningsindustri. Hon drivs av att få stötta och arbeta med ledare och medarbetare för att utveckla flöden och arbetssätt. Att vara där det händer, ”go-to-gemba” och skapa faktabaserade beslut är en viktig utgångspunkt för Emma i förbättringsarbete och förändringsledning. Emma är utbildad civilingenjör med inriktning Industriell Ekonomi.

Erik Mattsson

Erik är en strukturerad och ödmjuk person som alltid strävar efter att uppnå och överträffa sina mål. Han har lång erfarenhet som konsult inom strategisk verksamhetsutveckling inom många olika branscher inom tillverkningsindustrin, så som processindustri, flygindustri och automotive. Hans intresse är framför allt kopplat till supply chain och produktion, men har också jobbat inom processer som försäljning, produktutveckling, eftermarknad. Genom denna höga affärsförståelse för hela organisationen säkrar han ett holistiskt angreppssätt utifrån hela värdekedjan. Erik är trygg i att både leda projekt inom strategiutveckling och att genom coachning och förändringsledning sedan få saker att hända i den operativa driften utifrån den skapade strategin.

Fredrik Johansson

Fredrik Johansson är en av iTids grundare och var företagets VD fram till 2023. Han är en erfaren logistikkonsult med fokus på produktionsstrategi, lagerstyrning, planering och affärssystem. Tidigare har Fredrik arbetat som logistikchef inom fordonsindustrin och är väl förtrogen med både stål- och bilbranschen. Han har mycket tung erfarenhet av produktionsplanering och distribution i tillverkande företag.
Fredrik är civilingenjör i Industriell Ekonomi med inriktning mot logistik.

Fredrik Lindgren

Fredrik Lindgren har lång erfarenhet som konsult och tycker att det är kul att utmana krångliga flöden och gamla arbetssätt, såväl internt som externt hos sina kunder. Han driver sina projekt med professionalitet och ödmjukhet för att hela tiden fokusera på att lösa riktiga problem. Fredrik anser att det är viktigt att utveckla personliga relationer med beställare för framgång i de utvecklingsprojekt han åtar sig.

Fredrik Munkby

Fredrik har lång och bred erfarenhet från näringslivet i olika roller i tillverkande företag. Den sammanhållande tråden har varit verksamhetsutveckling, ledarskap, produktions- och kvalitetsutveckling samt säkerhet, hälsa och miljö. Att driva hållbara förändringar med stor delaktighet, uthållighet och fokus är hans styrka. Genom bred samverkan inom organisationen samt med kunder och leverantörer skapar han förutsättningar för varaktig effekt av förbättringsarbetet.
Fredrik är civilingenjör inom kemiteknik med inriktning mot processteknik.

Henrik Pettersson

Henrik Pettersson arbetar med att utveckla affärer genom ett stort tekniskt kunnande. Verksamhetsutveckling via affärsprocesser och produktifiering är starka drivkrafter sedan han startade sitt första egna företag för tio år sedan. Han har tidigare erfarenhet från både forskningsinstitut och industri. Henrik är utbildad i industriell ekonomi vid högskolan i Gävle.

Isabelle Fredriksson

Isabelle Fredriksson har lång erfarenhet av ledande befattningar inom trä- och tillverkningsindustri. Med leanfilosofin som grund arbetar hon för att förbättra flöden och processer och utmana medarbetare och ledning. Förbättringsarbete och förändring är en stor drivkraft för Isabelle och hon ifrågasätter gärna vedertagna arbetssätt. Hon har ett stort intresse för människor och gruppdynamik och tror på den gemensamma styrka som finns i en grupp. Isabelle fokuserar gärna på ledarskap och kommunikation som viktiga beståndsdelar för att få full effekt av system, metoder och förändringar. Hon arbetar för att skapa samsyn, delaktighet och engagemang varpå chansen är god att uppnå en välmående och hållbar organisation.

Jarkko Erikshammar

Jarkko Erikshammar arbetar med logistik- och ledningsutveckling i tillverkande industri. Han har främst erfarenhet av trä- och byggbranschen, men har också arbetat inom fordonsindustrin. Styrkan är att se verksamheter ur ett helhetsperspektiv med tydlig koppling till resultat. Jarkko är teknologie doktor inom träbyggnad med inriktning mot logistik.

Jenny Larsson

Jenny Larsson har flera års erfarenhet av Lean Production i tillverkande industri. Att gå ut och se problem i verkligheten är en självklarhet för Jenny, vilket medför att arbetet alltid sker i nära samarbete med produktionen. Fokus är att hitta det mest effektiva sättet att lösa problem och framför allt att hela tiden förbättra och utveckla. Jenny är civilingenjör inom Maskinteknik med inriktning mot produktion.

Johanna Liljedahl

Johanna Liljedahls engagemang och intresse för människor tillsammans med hennes kreativitet- och problemlösningsförmåga förbättrar flöden och processer oavsett om det rör arbetssätt och informationsstrukturer inom en verksamhet eller om det gäller interaktionen mellan människa och system. Att kartlägga, se och förstå mönster, behov, utmaningar och utifrån det ta fram strategier är naturligt för Johanna som kommer från en bakgrund som UX Designer (User Experience). Johanna är utbildad civilingenjör med inriktning mot interaktionsdesign och har bland annat jobbat med projektledning, organisationsfrågor, användarcentrerad design och produktutveckling av både hårdvaru- och mjukvaru produkter.

John Näslund

John Näslund arbetar med utveckling av IT-system med ett starkt användarfokus. Hans erfarenhet inkluderar utveckling och testning av kommunikationssystem och affärssystem. Själv säger han att han kan lite om väldigt mycket. John är teknologie doktor inom arbetsvetenskap med inriktning mot IT.

Jonathan Van Hooff

Jonathan van Hooff är erfaren i att leda förändringsarbete och brinner för att hjälpa verksamheter att utvecklas, både i små steg och större mer innovativa kliv. Han är med hela vägen, från framtagande av vision och strategi till effekthemtagning i verksamheten. Under förändring växer nya processer, arbetssätt och gränssnitt fram, samtidigt som tidigare värderingar ifrågasätts. Det är i den resan Jonathan är med och coachar, både på lednings- och medarbetarnivå, för att hitta den gemensamma riktningen framåt och hålla fokus på helhetsperspektivet. Jonathan arbetar med att skapa en delaktighet i hela verksamheten för att förankra en beständig kulturförändring. Jonathan är utbildad civilingenjör inom industriell ekonomi med inriktning logistik och matematisk optimering.

Kristofer Pitkäjärvi

Kristofer Pitkäjärvi drivs av att hjälpa andra med tekniska lösningar, genom en bred erfarenhet inom utveckling och drift av IT-system och har en blandad erfarenhet inom branschen, från nyutveckling inom startups, till felsökning och vidareutveckling i befintliga system. Kristofer har studerat datavetenskap vid Stockholms Kungliga Tekniska Högskola.

Lars-Erik Lindström

Lars-Erik Lindström drivs av komplexa affärer och utveckling av produkter och processer utifrån kundens krav. Han har mångårig och bred erfarenhet från olika ledande roller inom tillverkande industri och har arbetat med affärs- och verksamhetsutveckling i både små och stora företag. Lars-Eriks styrka är hans förmåga att hitta värdet i en affär och se sammanhang i kommunikationsflöden, men även att få projektteam att arbeta mot samma mål. Lars-Erik är Civilingenjör i maskinteknik med inriktning mot industriell marknadsföring.

Magnus Andersson

Magnus Andersson har bred erfarenhet av IT-baserade tjänster. Han är projektledare med ansvar för affärsmässiga och tekniska aspekter i projekten och har tidigare erfarenhet från telekombranschen både som konsult och från Telias utvecklingsbolag Telia Research. Magnus har studerat datateknik vid Luleå tekniska högskola.

Magnus Olsson

Magnus Olsson har lång erfarenhet av arbete i tillverkande industri med internlogistik, processteknik och verksamhetsutveckling. Han har bred erfarenhet av att arbeta praktiskt med att införa Leanfilosofin i såväl tillverkande företag som i tjänsteverksamheter. Magnus tycker mycket om möten med människor och har lätt för att engagera och motivera andra till att tänka om och tänka nytt. Magnus har även drivit egen konsultfirma inom Lean Produktion med fokus på Styrelse, ledarskap samt medarbetarskap inom de flesta branscher.

Måns Montell

Måns Montell har många års erfarenhet av logistik- och verksamhetsutveckling inom industrin, främst gällande operativt inköp, lagerhantering och produktionsplanering. Erfaranheten från rollen som logistikchef under närmare tio år har gett en bred erfaranhet av förändrings- och projektledning. Utöver det har Måns även arbetat med strategiskt inköp inom internationell koncern för produktion och försäljning av fönster. Måns är utbildad civilingenjör i industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet.

Marcus Lindblom

Marcus har lång erfarenhet från fordonsindustrin både som konsult och anställd i hela tillverkningskjedjan med underleverantörer, Tier-1’s och OEM’s. Han har de senaste tio åren jobbat internationellt med lång erfarenhet från konstruktion, produktions- och processoptimering, try-out och projektledning, både som konsult och anställd. Marcus har även erfarenhet som egen konsult mot fordonsindustrin men även inom bygg- tillverkningssektorn och som interimchef.

Maria Öqvist

Maria Öqvist har bred erfarenhet av produktion och logistik från flera olika branscher. Hon har haft ledande befattningar inom produktion, projektledning, logistik och inköp. I sina olika roller har hon alltid strävat efter förbättrade processer i både produktion och administration. Maria är civilingenjör med inriktning mot produktionssystem.

Martin Olsson Saebö

Martin Olsson Saebö har mångårig och bred erfarenhet från olika roller inom tillverkningsindustrin; allt från processutveckling och arbetsledning till kvalitetskontroll och projektstyrning. Martin brinner för ordning och reda och strävar alltid efter att basera beslut på fakta för att undvika slöseri och onödigt arbete. Att se helheten samt att tydligt visualisera och skapa delaktighet är tre viktiga faktorer i all form av förbättringsarbete. Martin har Civilingenjörsexamen inom Industriell Ekonomi med inriktning mot kvalitetsutveckling och med produktion som teknisk profil.

Matilda Höök

Matilda Höök har erfarenhet som projektledare och ledarcoach inom produktions- och kvalitetsutveckling. Hon har varit verksam i hela kedjan, från utveckling av strategier, affärsmodeller och produktionssystem på koncernnivå till coachning och införande av Lean produktion på medarbetarnivå. Matilda är Teknologie doktor i Träbyggande med inriktning mot industriellt byggande och lean kultur.

Mikael Karlsson

Mikael har under sina 18 år inom tillverkande industri jobbat med allt från montör till teknikchef där LEAN har följt med under hela resan. Han brinner för att utveckla flöden mot ett mer resurseffektivt produktionssätt och få medarbetare att växa. Han har erfarenhet av förbättringsarbete, coachning, ledarskap, internrevision och utbildning inom lean.
Mikael är civilingenjör med inriktning mot elektronik.

Moa Hedestig

Moa Hedestig har bred erfarenhet av produktions- och kvalitetsutveckling inom tillverkande industri samt service och tjänster. Att se verksamheter ur ett processperspektiv och undvika suboptimering är hennes styrka. Gå ut och se eller mäta verkligheten är en självklarhet för att identifiera problem och hitta lösningar. Moa vill se resultat av sina insatser och är målinriktad. Genom samarbete med ledning, medarbetare, kunder och leverantörer skapar hon förutsättningar för delaktighet och ökad effekt av förbättringsarbetet. Moa är utbildad civilingenjör inom industriell ekonomi med inriktning kvalitetsteknik.

Ola Hertzberg

Ola Hertzberg är en konsult med många års erfarenhet av IT-system och databaser. Olas första och största fokus är användarna. Han utgår alltid från deras kunskaper och erfarenheter, både vad gäller att förstå problemställningen och att skapa användarvänliga system och gränssnitt. Ola har erfarenhet från pappersmassa- och flygindustrin och har drivit egen konsultfirma i fem år.

Per Karlsson

Per har erfarenhet från ledande befattningar inom tillverkande industri med Lean verksamhetsstrategi. Han har arbetat med ledarskap, verksamhetsutveckling, produktion, planering, projektledning, strategiskt inköp och konstruktion. Per anser att grunden för bestående förändring är att utgå från helheten, skapa samsyn, få delaktighet och att låta identiteten styra vägen. Han drivs av att utmana och utveckla människor, flöden, processer och affärer.
Per är utbildad industridesigner med inriktning mot maskinteknik och produktion.

Pernilla Lirell

Pernilla Lirell drivs av att se förbättringar, både i verksamheter och i form av människor som växer. Med sig har hon erfarenhet från ledande befattningar inom tillverkande industri och gruvindustrin. I dessa branscher har hon arbetat med produktion, planering, strategiskt inköp och verksamhetsutveckling. Pernilla har ett brinnande intresse för människor och som person bidrar hon med energi och entusiasm. Förmågan att se flödet som en helhet är en av hennes främsta styrkor och med hjälp av den kunskap och erfarenhet som finns i flödet löser hon riktiga problem. Pernilla är civilingenjör med inriktning mot produktionssystem.

Robin Bergström

Robin Bergström har mångårig och bred erfarenhet från olika roller inom tillverkningsindustrin, allt från processutveckling och arbetsledning till kvalitetskontroll och projektledning. Robin brinner för struktur, ordning och reda och strävar alltid efter att basera beslut på fakta för att undvika slöserier och onödigt arbete.

Sebastian Rydenfalk

Sebastian Rydenfalk är van att leda och driva förändringsarbete både ur medarbetar- och ledningsperspektiv. Han gillar att möta människor i förändring och använder gärna värderingar och principer i sin coachning. Sebastian brinner för att väcka engagemang och drivkraft hos ledning och medarbetare i verksamheten genom att knyta ihop verksamhetens värderingar med arbetssätten. Sebastians ledde styrgruppen vid implementeringen av Lean som ledde till att Saltå Kvarn under 2018 blev nominerad bland tre finalister till Svenska leanpriset. Sebastian har även arbetat med systemutveckling och förstår vikten av att ha koll på verksamhetens processer. Sebastian är utbildad maskiningenjör inom industriell ekonomi och produktion.

Stefan Almarlind

Stefan Almarlind har 15 års erfarenhet inom tillverkningsindustrin både som operatör och i ledande befattningar inom produktion och kvalitet. Stefan brinner för att bidra med kvalitetsutveckling hos sina kunder och att vidareförmedla sitt kunnande och engagemang till de företag som anlitar honom. Hans nyfikenhet och engagemang är framgångsfaktorer som får ledning och medarbetare att sträva mot gemensamma mål. Stefan har även drivit egen konsultfirma inom Lean Produktion med fokus på Styrelse, ledarskap samt medarbetarskap inom de flesta branscher.

Stina Lindberg

Stina Lindberg har många års erfarenhet av projektledning, strategisk kommunikation och arbete inom gruvindustrin. Hon är utbildad kommunikatör och brinner för att utveckla kommunikativt ledarskap och intern kommunikation. Förändringsledning ligger Stina varmt om hjärtat och hon gillar att få stötta och arbeta med ledningsgrupper och ledare för att driva verksamheten framåt.

Stina Vollan Höglund

Stina är en nyfiken och driven beteendevetare med lång erfarenhet av att skapa beteendeförändrande och verksamhetsutvecklande lärandelösningar. Hon leder projekt på ett tryggt och strukturerat sätt och sätter värde på att verkligen förstå problem och behov för att kunna hitta lösningar. Stina drivs av att göra positiv skillnad och att växa och utvecklas tillsammans med kunder. Stina är utbildad beteendevetare med inriktning IT-miljöer.

Terese Nordquist

Terese har en bakgrund som projektledare för ett antal större EU-finansierade projekt inom affärsutveckling vilket innebär att hon har en stor förståelse för hur företag och organisationer kan arbeta för att dels hitta finansiering, men också beskriva komplexa processer och värden för presumtiva kunder. Med en bakgrund som framgångsrik coach till flertal företagsledare drivs hon av att sätta tydliga mål och ramar, och är inte rädd för att ta ledningen och guida sitt team mot framgång. Terese fokus ligger på att skapa nya affärsmöjligheter genom att knyta kontakter och etablera samarbeten. Med en nyfiken natur och en vilja att hitta smartare sätt att arbeta på, är hon övertygad om att kunna bidra till att ta företag till nya höjder och skapa framgångsrika affärer.

Tommy Stridh

Tommy Stridh har mångårig erfarenhet från tillverkande industri inom produktionsteknik, logistik och produktutveckling. Han har byggt sin erfarenhetsgrund som produktionstekniker och projektledare i en stark Lean-kultur. Transparens, involvering och delaktighet är enligt honom nyckelord för framgångsrik strategiskt hållbar utveckling. Tommy är Civilingenjör inom Industriell ekonomi med inriktning på produktions- och kvalitetsutveckling.

Tony Elingstam

Tony Elingstam har mångårig erfarenhet av projektledning och av ledande befattningar inom flera olika branscher. Att se verksamheter ur ett processperspektiv och att använda visualisering som verktyg ser han som ett naturligt framgångskoncept. Tony drivs av nyfikenhet och anser att förbättringsarbete inte bara är ett sätt att nå effektivitet, utan även ett sätt att lyfta arbetsklimatet inom en organisation och ge individen chans till utveckling och upplevelse av mening i sitt arbete.

Viktoria Mettävainio

Viktoria har mer än 20 års erfarenhet av organisationsutveckling, ledningsstöd och förändringsarbete inom privat och offentlig sektor. Hon har gedigen förståelse för hur struktur, styrning och samarbete påverkar organisationer samt hur dessa hänger samman med varandra. Viktorias styrka är förmågan att leda människor på ett sätt som skapar engagemang och involvering i utvecklingsarbetet. Hon drivs av att se utveckling i verksamheten och i form av människor som växer.
I grunden är Viktoria civilekonom med inriktning mot produktions- och kvalitetsstyrning

William Stokke

William Stokke brinner för att effektivisera flöden genom att lösa verkliga problem. Han har god förmåga att se helheten i komplexa system, där han alltid strävar efter förbättringar och win-win lösningar. Nära samarbete med kunden från start till mål är enligt William en förutsättning för att tillsammans nå goda resultat. William har erfarenhet av avancerad teknik inom logistik, som Machine Learning, Internet of Things och simulering.
William är Civilingenjör i Industriell Ekonomi med inriktning Logistik och Supply Chain Management.