Därför väljer vi värderingsstyrt ledarskap

2021-11-03
Vi på iTid säger att vi är ett värderingsstyrt företag. För oss är det en styrka som hjälper oss i vardagen och gör att vi kan rekrytera och behålla rätt kompetens i företaget. Men hur fungerar det i praktiken? Så här tänker jag kring vårt sätt att leda företaget och varför vi valt att göra så.

När jag och mina kollegor startade iTid för två decennier sedan var det inte lön och karriär som var i fokus. Det som drev oss att bygga företaget var att kunna bidra till att skapa starka och hållbara verksamheter i Norrland och därmed förutsättningar för oss, våra barn och våra barnbarn att bo och leva här. Vi valde att formulera detta i ett syfte, eller en mission, som lyder ”Vi skapar en framtid där vi bor”. Denna mission genomsyrar fortfarande allt vi gör, alla beslut vi fattar och hur vi agerar i förhållande till varandra och våra kunder.

Vår mission är grunden i styrningen av företaget och en vägledning för oss alla, men om samtliga medarbetare i en växande organisation ska dra åt samma håll krävs också någon form av ledning. Eftersom vi inte tror att detaljstyrning passar våra självständiga och kompetenta medarbetare har vi valt ett värderingsstyrt ledarskap. Tanken är att ett fåtal värdeord som alla känner till innebörden av och har samsyn kring gör att de flesta viktiga beslut kan tas av varje enskild individ. På så sätt behöver vi sällan eskalera beslut till högsta nivå och behovet av detaljerade rutinbeskrivningar är minimalt.

Några exempel på våra värdeord och hur vi tänker vi kring dem:

Frihet och Ansvar. Hos oss har alla stor frihet i sin arbetsvardag. Vi mäter inte hur mycket man arbetar, säljer eller levererar och medarbetarna har full frihet att styra över sin tid. Var och en har också frihet att bedöma hur de ska agera i uppdrag och affärsrelationer. Samtidigt har alla också ett stort ansvar. Ansvar gentemot uppdraget och kunden, ansvar mot företaget och kollegorna, och inte minst ansvar för sig själv. Att ta ansvar för sig själv innebär främst att se till att inte jobba för mycket och att komma ihåg att ge sig själv tid för återhämtning om det under en period har varit hög belastning.

Balans i livet. Även livet utanför företaget måste fungera. Det innebär exempelvis att vi inte tar på oss uppdrag på annan ort om det blir för mycket restid eller övernattningar för den konsult som ska leverera. Vi har stor tolerans för att olika medarbetare är i olika faser av livet, den som har små barn kan kanske inte resa alls.

Vi – inte jag. Vi gör saker som är bra för företaget som helhet och ser till att alltid agera utifrån företagets gemensamma bästa. En del i att åstadkomma detta är vårt löne- och bonussystem där alla har samma lön och får samma bonus baserat på hela företagets prestation. Systemet ger ingen extra premie till den som säljer eller levererar mest utan åtgärder som förbättrar företagets resultat premierar oss alla. Detta gör att vi undviker suboptimeringar och hjälper oss att hålla fokus på det som gynnar helheten bäst.

Vår mission och våra värderingar är inte bara vackra ord. De är vad som vägleder oss i hur vi agerar i alla situationer och hur vi förhåller oss till varandra. Hur gör vi då för att våra värderingar inte bara ska bli tomma ord? Jag ser att det finns tre viktiga nycklar:

1. Våga vara konsekvent. Håll fast vid era värderingar och låt dem vägleda era beslut. Och frestas inte att göra undantag som sätter värderingarna ur spel. Då riskerar allt att snabbt falla samman.

2. Prata om värderingarna. Att prata om värdeorden är en förutsättning för att skapa samsyn om vad de betyder. Se till att hålla dem levande genom att alltid koppla dem till det ni gör. Påminn varandra om hur de vägleder och påverkar er i vardagen.

3. Våga tro på värderingsstyrningen. Var modiga och lita på att värderingarna räcker för att styra företaget även om det innebär att dina kollegor gör saker på ett annat sätt än du gjort själv.

För mig är vårt sätt att styra företaget vår främsta styrka. Det ger oss möjlighet att dra full nytta av medarbetarnas kompetens och kreativitet, det främjar samarbete och underlättar i vardagen.

Våra medarbetare har hög kompetens och är väldigt attraktiva på arbetsmarknaden. Jag är övertygad om att våra värderingar och vår kultur är det som gör att de trivs och väljer att stanna i företaget trots att samtliga skulle kunna få ett mer välbetalt arbete när de vill.

Att styra med värdeord gör att allt blir enklare – det krävs väldigt lite detaljstyrning och allt beslutsfattande sker nära verksamheten med så få inblandade som möjligt. Visst händer det att beslut blir fel, men i det stora hela blir beslut som tas nära verksamheten betydligt bättre.

Jag litar på folk, jag litar på att alla vill få det att fungera och jag är helt övertygad om att de värderingar som finns inpräntade hos oss räcker för att styra företaget rätt!