Effektiv distribution

2019-12-29
Godstransporterna tilltar med den starka tillväxten i städerna.

Bakgrund

Trots utbyggnaden av ny infrastruktur kommer trängseln i vägnätet att öka. Det finns därför ett generellt behov av effektivare lösningar för godsdistribution i dagens transportsystem. Idag sker varuleveranserna oftast med tunga lastfordon där trängsel i gatumiljön och vid omlastningsplatser orsakar ineffektivitet gällande energiåtgång, utsläpp och kostnader.

Tillvägagångssätt

iTid arbetar tillsammans med partners från Sustainable Innovation, Stockholms Stad, Ragn-Sells och KTH i ett energieffektiviseringsprojekt som är finansierat av Energimyndigheten. Projektets syfte är att demonstrera en ny typ av samlastning mellan gods och avfall, via en samlastningscentral. Transportarbetet utförs av ett mindre elfordon som ersätter den konventionella dieseldrivlinan hos både distribution- och avfallsfordon.

Resultat

Projektets syfte är att visa på en effektivare lösning med mindre elfordon men framförallt en ny typ av samlastning av gods och avfall till och från kontorsbyggnader i Stockholm city. Unikt är att mindre elfordonen med mer flexibel mobilitet ersätter både sopbilar och distributionslastbilar. Idag hanteras gods och återvinning i helt separata flöden. Den väntade energieffektiviseringen blir radikal, 65-70%. Vinster utöver effektivisering är färre tunga fordon i staden, mindre trängsel, utsläpp och buller. Logistiklösningen genomförs av Ragn-Sells. Stockholm Stad är en mycket aktiv part i projektet och har stor erfarenhet av stadens godsleveranser, samverkan med logistikpartners och transportörer.

iTids erbjudande för effektiv distribution

 1. Vi kartlägger den befintliga distributionen och identifierar genomförbarhet av att utveckla ny logistiklösning gällande avfalls- och/eller godshantering.
 2. Vi stöttar organisation med genomförandet av ny logistiklösning:
  • Behov av yta
  • Ekipage
  • Planering
  • Styrning och uppföljning av logistiklösning
 3. Vi standardiserar och tränar framtagna arbetssätt tillsammans med er organisation.
 4. Vi tar fram tydliga roller och ansvar