Effektivisering av informations- och produktionsflöde

2020-06-11
Frekab är ett företag i västerbottniska Bjurholm som har specialiserat sig på legotillverkning av kablage. Företaget har genomgått ett s.k. startprogram genom Produktionslyftet och IUC Norr, där iTid agerat som projektledare och förändringscoach.

Mål

Målet med startprogrammet var att öka företagets produktivitet, effektivisera informationsflödet och det fysiska flödet. Frekab önskade även utöka sin kundbas för att vara mindre känsliga vid konjunktursvängningar.

Arbetssätt

För att nå satta målsättningar och ta tag i de behov företaget hade, har arbetet bestått av:

 • Metodstudier för att skapa bättre flöde på vissa produktgrupper
 • Införande av Daglig styrning
 • Arbete med 5S – ordning och reda – på samtliga stationer
 • Utbildning av all personal i flödeseffektivitet med hjälp av leanspel
 • Utbildning av all personal i ordning och reda 5S
 • Genomförande av kundbesök hos nya strategiska kunder
 • Strategier för hur Frekab bör organisera sin säljprocess

Resultat

Från det att arbete med Frekab initierades har ett flertal positiva resultat uppnåtts. De mest uttalade är:

 • Mindre informationsmissar sedan daglig styrning införts
 • Alla vet vad som skall tillverkas under dagen
 • Mindre slöserier i form av väntan genom 5S
 • Ökad produktivitet
 • Fler kunder