Framtagandet av EPD:er hos Stenvalls Trä AB

2023-05-09
iTid stöttade Stenvalls Trä AB med framtagandet av EPD:er sk miljövarudeklarationer för trävaror.

EPD- miljövarudeklaration, engelska Environmental Product Declaration, är ett publikt dokument som beskriver en produkts miljöpåverkan och är baserat på en livscykelanalys (LCA). LCA= Life cycle analysis (livscykelanalys) är miljöbedömning av en produkts eller tjänsts hela livscykel. LCA tar hänsyn till alla steg från materialutvinning till färdig produkt och slutligen hur avfall från produkten tas om hand då produkten gått sönder eller tjänat sitt syfte.

En EPD är vanligtvis giltig i fem år och baserad på ISO 14040/14044 och ISO 14025 standarder, EN 15804 (EU och EEA) or ISO 21930 (övriga länder) standarder.

EPD:er har en viktig roll i klimatarbetet. Den 1 januari 2022 införde Sverige en ny lag; Lag (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader. Byggherre som har fått bygglov beviljat efter den 1 januari 2022 kommer därför i flera fall behöva lämna in en klimatdeklaration för byggnaden. Detta innebär att byggherrar i sin roll kommer att ställa krav på materialleverantörerna vid upphandling och begära EPD: er för produkterna.

Stenvalls Trä AB som är en leverantör av byggmaterial måste anpassa sig efter nya krav och deklarera sina produkter. Stenvalls Trä AB erbjuder på ett brett sortiment av sågade och förädlade träprodukter samt pellets och kutterspånbalar som producerades av biprodukterna.

Projektet med framtagandet av EPD:er pågick mellan juni 2022 och mars 2023, och nu är EPD:er för alla samtliga produkter är publicerade och tillgängliga på EPD Hub portal/bibliotek EPD-Hub (epdhub.com) eller på Stenvalls Trä AB websida: Dokument – Stenvalls Trä .

EPD:er är viktiga för företag för att:

  • Uppfylla efterleveranskrav, lagkrav
  • Utveckla hållbarhetsstrategier
  • Vinna fler affärer
  • Analysera och minska produktens miljöpåverkan
  • Jämföra med konkurrenter
  • Hjälpa inköpare och byggherre att välja alternative med låga utsläpp
  • Ytterligare certifieringskrediter t ex BREEAM eller LEED

 

Framtagandet av EPD:er är en process som kräver tid och resurser, vilket är värt att investera i.

 

Vill du veta mer om EPD:er eller LCA? Hör av dig till mig.

 

 

Levererande konsult i projektet:

Daria Sas