Mot mer hållbara små och medelstora företag

2022-01-24
Under hösten 2021 genomförde iTid Tarinfo AB i Luleå en studie på uppdrag av Future Cleantech Solutions i samverkan med projektet Framtidens hållbara industrimiljöer. Målet med studien var att skapa en nulägesbild av hållbarhetsarbetet hos stora och medelstora företag (SMF) i Västerbotten samt identifiera behov och stöd för att förvekliga deras omställningar mot mera hållbara och cirkulära affärsmodeller. Intervjustudien innefattar 20st företag i regionerna Västerbotten och Västernorrland.

Resultatet av denna studie visar att de företag som deltagit i studien i dagsläget arbetar med hållbarhetsfrågor, men de använder inte alltid hållbarhet som ett begrepp. Den visar att företagen fortfarande har utmaningar att övergripa omfattningen av hållbarhet och cirkulära ekonomilösningar. De upplever att det är en utmaning att ringa in vad som innefattas i ämnesområdet. En övergripande analys av resultatet visar att företagens första fokus är miljö och de prioriterade åtgärderna kan kopplas till branschen de verkar inom samt kunderna krav på företaget eller branschen.

Det är påtagligt att kompetensförsörjning är en stor utmaning inom studiens upptagningsområde. De flesta företagen har uttryckt behov att hitta, säkra och främja kompetent personal. Exempel på behov som nämns är att säkra/främja utbildningar på gymnasie-/eftergymnasial nivå men även företagsanpassade utbildningar, att främja att fler att flyttar till samt stannar kvar i vårt område.

Verksamheterna upplever att de har begränsade möjligheter att påverka transporter, teknikutveckling av nya transportsätt samt utveckling av nya icke-fossila bränslen. Anledningar till detta är vart verksamheterna är placerade, storlek, maktbalanser i branscher etc.

Hur kan olika initiativ stötta verksamheterna?

  • Inspirera och ge goda exempel genom utbildningar, nätverk, föreläsningar etc.
  • Stödja företagen i deras interna hållbarhetsarbete genom att definiera hållbarhet och förhållningssätt (till exempel integrera hållbarhetstanke i företagens vision, målsättning, grundvärderingar)
  • Stödja i metoder som kartläggning av processer, LCC, LCCA etc.
  • Finansiering och medel för samverkan, utveckling, marknadsföring
  • Bygga upp affärsekosystem (nätverk, branschråd, satsningar, teknologiutveckling)
  • Att samverka för hållbara transporter samt infrastruktur i regionen
  • Bidra till eller utveckla cirkulära lösningar och affärsmodeller
  • Verka för kompetensförsörjning i regionen för att säkra tillgänglighet av kompetens redan i grundskola och gymnasium.
  • Verka för att utbilda fler inom nuvarande och kommande bristkompetensområden. Ex. operatörer, konstruktörer, hållbarhet etc.

 

Figur 1 Hur kan olika initiativ stötta verksamheterna?

 

Resultaten av denna studie är väl relevant även för SMF i hela Norrland med avseende på de kommande investeringar som planeras för i regionen de kommande åren.  SMF är en viktig del i försörjningskedjor som bidrar till globala affärer samt hållbar utveckling i regionen.

 

Läs mer om Future Cleantech Solutions: North Sweden Cleantech – Våra projekt

Läs mer om Framtidens Hållbara Industrimiljö: Framtidens Hållbara Industrimiljöer – Viable Business Hub

Finansiärer: Interreg Botnia-Atlantica, Österbottens förbund, Region Västerbotten, Region Västernorrland, kommunerna Umeå, Örnsköldsvik, Skellefteå, Umeå Energi, Skellefteå Kraft, Vasa stad, Karleby stad, VASEK, KOSEK och Teknologicenter Merinova