Planeringsorganisation

2020-01-09
iTid har expertkompetens inom produktionsplanering, affärssystem och lagerstyrning. Med den kompetensen kan vi hjälpa företag att ta fram en ny planeringsorganisation.

Det här företaget hade infört planering med Kanban och andra visuella metoder för delar av sin produktion. Affärssystemets uppsättning hade dock inte förändrats för att motsvara det nya arbetssättet. Systemet kunde därför inte användas för produktionsplanering, utan den fick ske manuellt i Excel-modeller – ett tidsödande arbete med låg trovärdighet. Det innebar låg omsättningshastighet av lagren och dålig leveranssäkerhet till kund. Vid förändrad efterfrågan hade företaget svårt att anpassa sin produktion, vilket ledde till förlorade order.

iTid anlitades för att ta fram en åtgärdsplan för hur arbetssättet, både i och utanför affärssystemet, skulle kunna göras effektivare. Uppdraget var att utforma en ny planeringsorganisation. Tillsammans med medarbetare från olika delar av företagets organisation kunde iTids konsulter identifiera vilka funktioner i affärssystemet som skulle stödja planeringen. iTid skrev kravspecifikationer och testade de nya funktionerna allt eftersom de blev tillgängliga i affärssystemet.

Under fyra heldagsseminarier utvecklades ett helt nytt arbetssätt för planering på alla nivåer, från övergripande Sälj- och Verksamhetsplanering till daglig beordring på verkstadsgolvet. Planeringen byggdes runt APICS-modellen. Se figuren!

Resultat

I och med att arbetssättet utvecklades av ett brett urval av medarbetare i företaget var det förhållandevis enkelt att nå acceptans för förändringarna och att förankra det nya arbetssättet. Arbetet resulterade i en detaljerad plan för att uppnå ett önskat nytt läge.

Företaget har i samarbete med iTid genomfört förändringen och idag arbetar organisationen fullt ut enligt det nya konceptet. Några förbättringar som projektet åstadkom:

  • Kunden kan alltid få besked om aktuell leveranstid
  • Leveransprecisionen ligger långt över målet på 95 procent
  • Antalet återrapporteringar till affärssystemet av materialuttag och utförda arbetsoperationer minskade till hälften
  • All planering sker numera i affärssystemet