Projektledning och ledarskap i en byggkontext

2021-04-23
Byggbranschen växer och rekryteringsbehovet ökar, därför håller Lapplands lärcentra utbildningen Byggproduktionsledare, där vi på iTid levererar kursen Projektledning och ledarskap (35 yrkeshögskolepoäng)

Lapplands lärcentra erbjuder yrkeshögskoleutbildningar i norra Sverige. Här finns en möjlighet för studenter att studera både teoretiska och yrkesinriktade utbildningar.

Kursens syfte är att ge de studerande tillämpade kunskaper och konkreta verktyg i projektledning och projektstyrning samt ledarskap. Målet med kursen är att ge de studerande förståelse för komplexiteten i ledarskapet och med hjälp av sina kunskaper, färdigheter och kompetenser kunna leda både projekt och medarbetare. Litteraturen som kursen utgår ifrån är Hallin, A och Karrbom Gustavsson, T (2015).

Kursen pågår i sju veckor och är uppbyggd med seminarium, projektuppgift i grupp, individuell projektdagbok och handledning. Studenterna examineras på den individuella projektdagboken samt tentamen. Vid det första kurstillfället introduceras kursen och projektuppgiften introduceras i detalj. Projekt i byggkontext introduceras och kopplas i det första tillfället, men därefter kommer teorier, färdigheter och kunskaper tränas i en generell kontext.

Projektuppgiften är just från byggkontexten och kommer på det sättet att vara den röda tråden som binder generella kunskaper och färdigheter till byggkontexten. Det finns en viktig pedagogisk poäng att projektledarfärdigheter analyseras och tillämpas i en generell kontext för att på så sätt isolera de kunskaperna från problematik kopplat till teknik, materialval och byggproduktion.

I en kurs där färdigheter skall tränas är det viktigt med aktiva övningar och många tillfällen till återkoppling. Aktiva övningar sker genom projektarbetet och genom handledningen ges återkoppling till studenterna. Projektarbetet är forumet för att i praktiken tillämpa ledarskap, hantering av kontrakt, förhandlingsteknik, kommunikation, mötesteknik och konflikthantering. Färdigheter tränas med individuell delinlämning i form av en individuell projektdagbok som inkluderar personliga reflektioner och en gruppinlämning i form av ett projektarbete som även presenteras muntligt. Som stöd i arbetet planeras föreläsningar parallellt med eget arbete.

Projektdagboken är formatet som används för att ge utrymme att reflektera över sitt eget ledarskap, gruppens prestation och projektets utveckling i förhållande till litteraturen. 2021 års kurs är nu genomförd och avslutad och några studentreflektioner över kursen är: ”Vi skulle ha önskat att kursen var längre” och ”Projektuppgiften var bra för att sätta byggkontexten till projektledningen”.

Kurslitteratur:
Hallin, Anette & Karrbom Gustavsson, Tina. (2015). Projektledning. 3.,[uppdaterade] uppl. Stockholm: Liber.