Ta hjälp av standarder för ledningssystem på ett hållbart sätt

2023-09-29
Att systematiskt och smart integrera hållbarhetsarbete i organisationens befintliga verksamhet och arbetssätt, som har utvecklats över lång tid, kan upplevas vara en utmanande uppgift.

För att underlätta denna process kan standarder för ledningssystem som ISO 9001:2015 (Kvalitet), ISO 14001:2015 (Miljö) och ISO 45001:2018 (Arbetsmiljö) vara mycket användbara verktyg. Vidare kan organisationer också dra nytta av andra standarder som ISO 45003 (Vägledning för hantering av psykosociala) och ISO 26000 (Organisationers samhällsansvar).

Genom att inkludera hållbarhet som en bas med dessa standarder blir det möjligt att integrera dem i organisationens befintliga verksamhet vilket förenklar att hållbarhetsarbetet blir en del av den dagliga verksamheten. De tre dimensionerna av hållbarhet, där alla är precis lika viktiga för ett företags långsiktiga överlevnad – miljömässig, social och ekonomisk – kan så tillgodoses genom ett integrerat ledningssystem. En integrerad hållbarhetspolicy eller Ledningspolicy istället för att ta fram en för vardera standard gör också hållbarhetsarbetet enklare att kommunicera till medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter då balansen mellan de tre dimensionerna kan göras så tydlig.

 

Exempel ur standarderna som kan vara särskilt intressanta.

ISO 9001

  • Effektiv resursanvändning: Genom att optimera processer och minska produktionsavfall kan företag både minska sin miljöpåverkan och sänka kostnaderna.
  • Kundfokus: Att förstå och tillgodose kundernas behov innebär att man även tar hänsyn till deras krav på hållbarhet i hela leveranskedjan.
  • Övervakning och mätning: Genom att noggrant mäta och utvärdera en organisations prestanda kan företag identifiera möjligheter till förbättring och på så sätt uppnå hållbarhetsvinster.

ISO 14001

  • Miljöaspekter och påverkan: Genom att identifiera och hantera miljöaspekter i sin verksamhet kan företag minska sin negativa inverkan på naturen.
  • Riskidentifiering och hantering: Genom att utvärdera och hantera arbetsmiljörisker kan man förhindra olyckor och ohälsa, vilket minskar påverkan både på medarbetare och samhället.
  • Utbildning och engagemang av medarbetare: En nyckelkomponent i arbetsmiljöledningssystemet är att säkerställa att medarbetarna är medvetna om risker och vet hur de ska hantera dem. Detta främjar en kultur av säkerhet och ansvar, som även kan påverka fler intressenter i samhället.

ISO 45001

  • Mänskliga rättigheter: ISO 26000 innehåller riktlinjer om att respektera mänskliga rättigheter. Detta kan kopplas till arbetsmiljöledningssystemet (ISO 45001) och hjälpa till att säkerställa att organisationen skyddar de mänskliga rättigheterna och hälsan och säkerheten för sina anställda.
  • Riskhantering: ISO 45001 inkluderar riskhantering i arbetsmiljösammanhang. Denna princip kan tillämpas på hållbarhet genom att identifiera och hantera risker och möjligheter inom miljö och samhällsansvar.

ISO 26000

  • ISO 26000 betonar vikten av att identifiera och engagera intressenter. Detta kan kopplas till ISO 9001 (kundfokus) och ISO 14001 (intressentengagemang) för att säkerställa att hållbarhetsaspekter tas hänsyn till enligt intressenternas förväntningar.
  • Samhälleligt engagemang och utveckling: Organisationer kan bidra till samhällsutveckling genom att stödja lokalsamhällen, utbildningsinitiativ och andra sociala projekt. Dessa åtgärder kan vara en del av organisationens samhällsansvar och hållbarhetsarbete.

 

Integrering av ledningssystemen tydliggör ständiga förbättringar och främjar hållbarhetsmål och åtgärder som en del av organisationens övergripande målsättningar. Hållbarhet ses därmed som en integrerad del av företagets kultur och affärsstrategi, vilket leder till på riktigt verkliga resultat och en positiv påverkan på människor och miljön.

 

Vi på iTid kan hjälpa och stötta er med att införa ledningssystem i enlighet med standarderna för att ni ska kunna certifiera er eller bara använda standarderna som en vägledning.