Produktionslyftets Startprogram: Förändringsarbete med automationsperspektiv

2021-03-01
Startprogrammet Förändringsarbete med automationsperspektiv, är ett program som syftar till att skapa samsyn om Nuläge och Framtida önskat läge och utifrån detta ta fram en handlingsplan för företags fortsatta automationsresa. iTid har under ett flertal år stöttat Produktionslyftet med Coacher och vill på detta sätt uppmärksamma om de möjligheter som finns för att söka subventioner och stöd via Produktionslyftet.

Att löpande förbättra sin verksamhet i den riktning framtiden fordrar kräver
att du och dina kollegor investerar tid och kraft för att skapa samsyn kring
era viktigaste utmaningar. Med Lean som grund arbetar vi för att öka
förmågan att medvetet och hållbart driva förändring och förnyelse i den
riktningen. Frågor kring omställning mot en mer automatiserad produktion
vävs in i startprogrammet.

Startprogrammet riktar sig till tillverkande små och medelstora företag som genomfört en förutsättningsstudie inom Robotlyftet, men som inte gått vidare och sökt en automationscheck.

Läs mer