Inköp

Många företag och organisationer har svårt att hantera sitt inköp på ett systematiskt sätt. Den traditionella inköparrollen har förändrats och fått en mer strategisk funktion med ansvar för sourcingstrategi och leverantörsutveckling. Samtidigt har inköpsprocessen en central roll i att optimera interna materialflöden och minimera genomloppstiden.

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

Strategiskt inköp

Sourcingstrategi
Kategoristyrning
Portföljanalys/Kraljics

Leverantörsutveckling

Utveckling av värdeflödet
Leverantörsbedömning
Prestationsmätning

Materialförsörjning

Lagerstyrning
Avropsprocessen
Partiformning/orderstorlek
Visuella beordringsmetoder

Upphandling

Funktionsupphandling
Investeringsstöd

Våra senaste insikter och erfarenheter kopplat till inköp